ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU CỦA ATI TRONG GIÁO DỤC

 • Viện khoa học giáo dục Việt Nam
 • Đại học Y khoa Vinh
 • Đại học Hàng hải Việt Nam
 • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
 • Đại học Thủy lợi
 • Đại học Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cao đẳng Y tế Hải Phòng
 • Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
 • Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
 • Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
 • Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh,
 • Sở giáo dục Hải Phòng
 • Mạng lưới các trường trung học phổ thông và trung học rộng khắp ở Việt Nam